Yi Ren® Qigong Teacher Training

The next Yi Ren Qigong Teacher Certification Training Program will occur in 2021. Stay tuned for more details.